Pàgina de seguiment de la programació de l'assignatura Iniciació al català I (curs 2009-2010)

                    Punts de la programació vistos fins al dia  14-12-2009
    Treballs i pràctiques pendents (Hi ha 0 treballs pendents i 1 pràctica)

Unitat 1

Continguts comunicatius:

 1. Saludar i dir adéu.

 2. Identificar-se i identificar una altra persona.

 3. Presentar-se i presentar una tercera persona.

Continguts gramaticals:

 1. Present d’indicatiu dels verbs: ser.

 2. El verb haver-hi.

 3. Numerals de l’1 al 10.

 4. Ús dels demostratius.

 5. L’article determinat, personal i indeterminat.

 6. Usos dels pronoms personals forts.

 7. Pronoms personals de complement directe.

 8. Interrogatius qui i com: diferències ortogràfiques i d’ús respecte del castellà.

Continguts sociolingüístics:

1. La llengua catalana: extensió, territori i parlants.Unitat 2

Continguts comunicatius:

 1. La conversa telefònica: identificar-se i demanar per alguna persona.

 2. Demanar disculpes.

 3. Identificar una persona pels vincles familiars.

 4. Demanar i dir l’edat.

 5. La carta informal.

Continguts gramaticals:

 1. Ortografia de les vocals. Diferències amb el castellà.

 2. Vocals obertes i tancades.

 3. Present d’indicatiu del verbs conéixer i tenir.

 4. Pronoms personals de complement indirecte.

 5. L’ús del guionet en els pronoms.

 6. Els possessius.

 7. Els numerals de l’11 al 100. L’ús del guionet en els numerals.

 8. L’interrogatiu quan.

 9. El lèxic del parentesc.

Continguts sociolingüístics:

1. Les principals varietats geogràfiques de la llengua catalana.Unitat 3

Continguts comunicatius:

 1. Preguntar i dir on viu algú.

 2. Indicar on és un lloc.

Continguts gramaticals:

 1. L’elisió: apostrofació i contracció.

 2. El fonema fricatiu palatal sord: realització i ortografia.

 3. Present d’indicatiu del verb viure.

 4. Adverbis i locucions adverbials de lloc.

 5. Preposicions i locucions prepositives de lloc.

 6. Els numerals del 100 al 1000. L’ús del guionet en els numerals.

 7. Els numerals ordinals.

 8. L’interrogatiu on. Usos i diferències respecte del castellà.

 9. El lèxic de la ciutat.

Continguts sociolingüístics:

1. La llengua estàndard. Normativització i estandardització de la llengua catalana.Unitat 4

Continguts comunicatius:

 1. Demanar i dir l’hora.

 2. Preguntar i dir un horari.

 3. Concertar una cita.

Continguts gramaticals:

 1. Els diftongs i els hiats.

 2. L’accent i la dièresi.

 3. L’elisió i l’enllaç.

 4. Realització del fonema /z/.

 5. Ortografia del fonema /z/ després de consonant.

 6. Els verbs eixir i obrir.

 7. Adverbis de temps.

 8. El determinant quin: usos i diferències respecte del castellà.

 9. El nom dels dies de la setmana.

Marc sociolingüístic:

1. El subestàndard del català central i del català occidental (valencià).Unitat 5

Continguts comunicatius:

 1. Preguntar i dir què fa algú habitualment.

 2. Preguntar i dir què fa algú ara.

Continguts gramaticals:

 1. Realització dels fonemes /b/ i /v/.

 2. Adverbis i locucions adverbials de temps (present).

 3. L’interrogatiu què.

 4. El present d’indicatiu: diferències d’ús.

 5. Present d’indicatiu dels verbs fer i anar.

 6. El gerundi.

 7. Perífrasi estar + gerundi.

 8. El lèxic de les activitats quotidianes.

Marc sociolingüístic:

1. El valencià col·loquial: diferències entre la llengua estàndard i la col·loquial.Unitat 6

Continguts comunicatius:

 1. Preguntar i dir a què es dedica algú.

 2. Preguntar i dir en què consisteix la faena d’algú.

Continguts gramaticals:

 1. La morfologia nominal: formació del gènere i nombre. Problemes ortogràfics.

 2. La derivació: els sufixos –er, -or, -ista, -ari, -aire.

 3. La tercera conjugació: model incoatiu i pur. Variants geogràfiques i d’ús.

 4. Els noms dels oficis.

Marc sociolingüístic:

1. Principals fites de la història de la llengua catalana.Unitat 7

Continguts comunicatius

 1. Demanar un producte.

 2. Explicar com es vol un producte.

 3. Preguntar el preu.

 4. Dir les quantitats.

 5. Demanar torn.

 6. Donar instruccions usant el present.

Continguts gramaticals:

 1. El so palatal africat sonor: percepció, realització i ortografia.

 2. El so palatal lateral sonor en posició final: percepció, realització i ortografia.

 3. El determinant quant.

 4. Cap, gens, res. Diferències amb nada i ningún.

 5. La pronominalització del complement directe. Usos dels pronoms el, la, els, les i en.

 6. Present d’indicatiu del verb voler.

 7. El lèxic dels aliments i les mesures.

Continguts sociolingüístics:

1. La llengua catalana dins el conjunt de les llengües romàniques.Unitat 8

Continguts comunicatius:

 1. Expressar opinions sobre persones.

 2. Descripció psicològica de persones.

 3. Expressar gustos i preferències.

 4. La conversa: connectors discursius.

Continguts gramaticals
 1. Ortografia de les consonants oclusives finals

 2. Pronominalització d’un predicat nominal: pronoms ho i el, la, els, les.

 3. La morfologia de l’adjectiu. Adjectius d’una i de dues terminacions. Diferències amb el castellà.

 4. Adverbis i locucions adverbials de quantitat.

 5. Els graus de l’adjectiu.

 6. Ús de , bo, mal, tan i tant.

 7. Oracions comparatives.

 8. Verbs agradar, paréixer i semblar.

 9. Adjectius referits al caràcter de les persones.TREBALLS PENDENTS

La festa: A partir dels models d'invitació s'ha de lliurar (1) una invitació escrita (2) el guió d'una conversa telefònica en la qual s'invita a un amic a venir a la festa (3) invitació per SMS (4) cartell publicitari de la festa. Termini màxim: Dilluns 5 d'octubre. FINALITZAT
L'agenda cultural: Escriure a les diferents pàgines d'una agenda imaginària tot el que es pensa fer durant un hipotètic pont del 9-12 d'octubre a Barcelona usant els verbs apropiats en infinitu i els marcadors de temps vistos a classe. Termini màxim: Dilluns 19 d'octubre. FINALITZAT
  La història del Pep: A partir de les vinyetes de l'arxiu "Història del Pep" (carpeta Accions quotidianes), cal contar el que fa Pep en un dia de la seua existència usant els verbs adequats en temps present, els marcadors temporals, les hores i els connectors. Termini màxim: Dijous 22 d'octubre. FINALITZAT
Un dia al Campus: A partir del plànol de la Universitat d'Alacant s'escriu l'agenda d'una dia complet al campus indicant en present on es troba i com es va a cada espai (adverbis i locucions de lloc, verbs de moviment i de direcció); què es fa a cada lloc (verbs de les accions quotidianes); i la successió temporal (locucions i adverbis de temps, connectors temporals). Termini màxim: Dijous 29 d'octubre.  FINALITZAT
Buscar treball: Redactar el perfil i l'objectiu professional.  En funció de l'oferta de treball s'escriu la carta de presentació i el currículum.  A continuació es prepara l'entrevista de treball i es prepara el guió corresponent. Al final de les pràctiques s'ha de lliurar: Perfil professional, objectiu professional, carta de presentació, currículum, guió de l'entrevista de treball. Data aproximada per a lliurar el dossier: 26-27 de  novembre. FINALITZAT
El convit de l'àvia: (1) Menú per a un àpat especial. (2) Llista de la compra.  (3) Diàleg a la botiga. (3) Narració en present a partir de la vinyeta de Quino: ús de connectors temporals, del lèxic de la taula i de les relacions de parentesc. Termini màxim: Dimarts 24 de novembre. FINALITZAT  
Buscar parella: (1) Descripció personal (2) Resposta a un anunci que s'ajuste al nostre perfil. Termini màxim: Dijous 10 de desembre. FINALITZAT
Biografia d'Enric Valor: Biografia d'Enric Valor escrita a partir de les dades cronològiques que aporta el material de classe. S'han d'usar correctament els connectors temporals, els temps en passat i les convencions per a l'expressió de les dates (anys, segles, períodes) en català.  Termini màxim: Dijous 17 de desembre. Aquesta pràctica la corregirà Elena Sànchez. Li l'heu d'enviar a través del Campus, per correu o donar-me-la a mi en paper.
tornar